โฮมเพจ   /  การออกใบอนุญาตในภาคเหมืองแร่

การออกใบอนุญาตในภาคเหมืองแร่

การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่

การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่. เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลงจะมีเนื้อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แร่

แร่เศรษฐกิจหมายถึง แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท. 2.1 แร่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟ้องประชาคมเท็จ..ศาลปกครองสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทุนทำเหมือง…

ลำปาง - ชนะยกแรกแล้ว คนบ้านแหง..เฮทั้งตำบล ยื่นฟ้อง อบต.อ้างประชาคมเท็จเอื้อทุนทำเหมืองลิกไนต์ได้ไฟเขียวเข้าทำประโยชน์ป่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี …

12 2.1.2 ความหมายของหินและแร่หินอุตสาหกรรม หิน คือ สารแข็งประกอบเป็นเปลือกโลกหรือแผน่ดินทั่วโลก ท้ังที่เป็นผืนทวปีต่าง ๆ และ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบอนุญาตแต่งแร่

การดำเนินการออกใบอนุญาต. 5.1 เมื่ออุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประจำท้องที่รับจดทะเบียนคำขอแล้ว …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบ National Single Window (NSW) | ECS

ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จี้รัฐยุติออกใบอนุญาตทำเหมืองแร่ทุกประเภทใน…

ภายหลังจากทีรัฐบาลได้มีประกาศ ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือนภายหลังจากที่จะครบกำหนดการบังคับใช้ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ เครือข่าย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

'ข้อเท็จ และความจริง เหมืองทองคำ จังหวัดเลย'

ในงานสัมมนาวิชาการ 'ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย' ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาวจันทบุรีกว่า 1.5 พันคน ชุมนุมคัดค้าน ออกใบอนุญาตสำรวจเหมืองแร่…

ชาวจันทบุรีชุมนุม ลงรายชื่อกว่า 1 แสนราย ค้านการขออนุญาตสำรวจเหมืองแร่ทองคำที่ อ.แก่งหางแมว เนื้อที่กว่า 1.4 หมื่นไร่ พร้อม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสําหรับประชาชน : แบบแร่ 26)

3.ผู้ขออนุญาตต้องจัดทําแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรมตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการ ออก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองทองอัครา: เปิด 7 ข้อกังขาของภาค…

ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีทุจริตในการทำเหมืองแร่ทองคำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบอนุญาตแต่งแร่

5. การดำเนินการออกใบอนุญาต: 5.1 เมื่ออุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประจำท้องที่รับจดทะเบียนคำขอแล้ว จะดำเนินการดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รกาศกรมอุตาหกรรมพ้นานลการเหมองร

(1.1) บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 5) จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือส าหรับประชาชน การขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน …

9.5 ยื่นขออนุญาตใชประโยชนในพื้นที่เพื่อการท าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของหนวยงานเจาของพื้นที่ กรณีเป็นที่ดินของ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลประทานบัตร[update 10-06-2559]

องค์กร : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการขออนุญาตซื้อ มี …

65 6) การอนุญาตอื่น ๆ เช่นใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ใบอนุญาตร่อนแร่เป็นต้น4 ในส่วนสาคัญของการประกอบธุรกิจโรงโม่หินสามารถแยกประเภทของการประกอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ …

การสํารวจแร ่การทําเหมือง การทําเหมืองใต้ดิน การขุดหาแร ่รายย่อย การร่อนแร่การประกอบธุรกิจแร่ ... ให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 4 …

ในกรณีปัญหาองค์กรกากับดูแลว่าด้วยการออกใบอนุญาต การขออนุญาตเกี่ยวกับ วัตถุระเบิดที่ใช้ในเหมืองแร่ของประเทศไทยอยู่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการประเมิน จัดเก็บ …

ค่าภาคหลวงแร่ในการประกอบกิจการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมมีบทบัญญัติสําคัญที่ควรพิจารณา มีดังน้ี 1.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองใต้ทะเลลึกจะกลายเป็น 'สมรภูมิใหม่ของอุตสาหกรรม'

กรีนพีซเปิดเผยรายงานที่ระบุว่า การออกใบอนุญาตให้สำรวจทรัพยากรใต้พื้นทะเลเพื่อทำเหมืองแร่ จะทำให้ทะเลกลายเป็น 'หน้าด่านสมรภูมิใหม่ของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสําหรับประชาชน : …

การออกใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง 6. พิจารณาเฉพาะสทธิในการครอบครองแร่เท่านั้นิ 7.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสําหรับประชาชน : …

3) ค่าตอบแทนแก่รัฐในการนํามูลแร่หรือมูลดินทรายออกนอกเขต เหมืองแร่เมตริกตันละ (หมายเหตุ: -) ค่าธรรมเนียม 12 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลประทานบัตร

องค์กร : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23) …

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร - โดยนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แบบพิมพ์คำขอตามพระราชบัญญัติแร่. 42. คำขอรับใบแทน. 41. คำขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่. 40. คำขอรับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร. 39. …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบอนุญาตแต่งแร่

การดำเนินการออกใบอนุญาต. 5.1 เมื่ออุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประจำท้องที่รับจดทะเบียนคำขอแล้ว จะดำเนินการดังนี้. ผล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ …

3. กรณีทีต้องมีการรังวัดกําหนดเขตแต่งแร่ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้นํารังวัดกําหนดเขตและออกค่าใชจ่ายในการดําเนินการก่อน้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ และใบอนุญาตตั้ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมศุลกากร

การนำของเข้าโดยบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์; การนำเข้าของที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม