โฮมเพจ   /  มาชินีและพืชสำหรับเซล

มาชินีและพืชสำหรับเซล

การหายใจระดับเซลล์

การหายใจระดับเซลล์. การหายใจระดับเซลล์ ( อังกฤษ: cellular respiration) เป็นชุดปฏิกิริยาและกระบวนการทาง เมแทบอลิซึม ที่เกิดใน เซลล์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครโมโซม

โครโมโซมchromosome) เป็นที่เก็บของ หน่วยพันธุกรรม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูล เกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. 1. Introduction. 2. การแพร่และออสโมซิส. 3. การลำเลียงในพืช. 4. การสร้างอาหารในพืช.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลของใบพืชวงศApocynaceae ที่มีต อการแบ …

ผลของใบพืชวงศApocynaceae ที่มีต อการแบ ิงเซลลสของปลายรากหอมและ แบบไมโทซ การเจริญเติบโตของกระถินยักษ อริ สาสระศรีสม สิริพรรษาใจซื่ ุล และอก ธีรารั ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลของแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกจากดินรอบรากพริกต่อการยับยั้งการเจริญ …

พืช Colletotrichum capsici, Curvularia lunata และ Fusarium solani บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) และ McBeth Scale Agar (MBS) ด้วยวิธี dual culture เป็นเวลา 10 วัน พบว่า แอคติโนมัยซีทสามารถยับยั้งการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนประกอบของเซลล์พืช

เป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ และสารประกอบต่าง ๆ เช่น น้ำตาล โปรตีน ไขมัน. 5. ร่างแหเอนโดพลาซึม (Endoplasmic ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แทนนิน

แทนนิน (อังกฤษ: tannin) เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาด เป็นสารให้ความฝาดในพืช พบได้ในพืชหลายชนิด แทนนิน มี 2 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานของระบบการรดน้ำอัตโนมัติ 4. เพื่อนำเอาเทคโนโลยีเขา้ มามบี ทบาทในชวี ติ ประจำวัน เพอื่ เพิ่ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบคทีเรีย

แบคทีเรีย หรือ บัคเตรี (อังกฤษ: bacteria / b æ k ˈ t ɪər i ə / (ฟังเสียง); เอกพจน์ bacterium) เป็นเซลล์ประเภทหนึ่ง ประกอบขึ้นจากโดเมนขนาดใหญ่ของจุลชีพที่เป็นโพรแคริโอ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2

นิยามของ "ศัตรูพืช" สําหรับการจ ัดการศ ัตรูพืชแบบผสมผสานและการควบค ุม ... แก ป ญหาจะไม ส งผลในระยะยาว ป ญหาศัตรูพืชจะกล ับมา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีววิทยาของเซลล์ (cell biology)

ธีออร์ดอร์ ชวานน์ (Theodor Schwan) พ.ศ.2382และแมทเธียส ชไลเดน (Matthias Schleiden) นักชีววิทยาชาวเยอรมัน ได้เสนอทฤษฎีของเซลล์ ( Cell theory) …

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 3 อุปกรณ และวิธีการ

(1940) และ Sass (1966) แล วศึกษาและบ ันทึกภาพของเน ื้อเยื่อดังกล าวใต กล องจุลทรรศน 1.2.1 วัสดุและอุปกรณ 1.2.1.1 เครื่องมือและอ ุปกรณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พลังงานแสงอาทิตย์

มีวิธีการมากมายที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้ พืชเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเคมีโดยใช้การสังเคราะห์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อันดับสัตว์ฟันแทะ

Sciuromorpha. Castorimorpha. Myomorpha. Anomaluromorpha. Hystricomorpha. แผนที่แสดงการกระจายพันธุ์ของสัตว์ฟันแทะรอบโลก (ไม่รวมสายพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามา) อันดับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะของต้นวิลโลว์และการดูแล ️ Postposmo | หลังคลอด

สำหรับศัตรูพืชที่ระบาดในวิลโลว์ มีเพลี้ยวิลโลว์ แมลงดูดเหล่านี้ มีเครื่องมือดูดปากกัดซึ่งพวกมันดึงน้ำนมออกมาในขณะที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

14 ประโยชน์ของซีลีเนียม (Selenium) จากงานวิจัย

14. ประโยชน์ซีลีเนียมในเรื่อง ๆ อื่นที่อาจเป็นไปได้ : ซีลีเนียมอาจเป็นประโยชน์สำหรับโรคเส้นประสาทที่เกิดจากเบาหวาน (Diabetic neuropathy ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไลโซโซม

เยื่อหุ้มเซลล์. ไลโซโซม ( อังกฤษ: Lysosome; / ˈlaɪsəˌsoʊm /) เป็น ออร์แกเนลล์ มีเยื่อหุ้มที่พบใน เซลล์ สัตว์จำนวนมาก [1] ไลโซโซมมีลักษณะเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รีวิวเกม ShinChan Me and The Professor On …

หลังจากปล่อยให้แฟน ๆ ทั่วโลกรอคอยกันมายาวนานเกิน 1 ปีในที่สุดก็มีการออกวางขายเกมชินจังบน Nintendo Switch ก็มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และได้ชื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

น้ำตาลอะมิโน (amino sugar) เกิดจากการแทนที่หมู่ –OH ของมอนอแซ็กคาไรด์ด้วยหมู่ –NH 2 ที่พบมากในธรรมชาติมีเพียง 4 ชนิด ได้แก่ กลูโคซามีน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ สุนิสา สอนวิชา วทม.กายวิภาคศาสตร์

•เซลล์พืชมีผนังเซลล์หนา ภายในมีเซลลูโลสและลิกนินท าให้ล าต้นพืชแข็งแรง ข้อแตกต่างของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม ( อังกฤษ: agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารอาหารสำหรับพืช

สารอาหารสำหรับพืช. ธาตุอาหารสำหรับพืช หมายถึง ธาตุอาหา รที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของพืช ซึ่งสามารถถูกจัดได้จากเกณฑ์คือ (1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จาโกโม ปุชชีนี

จาโกโม ปุชชีนี. จาโกโม อันโตนีโอ โดเมนีโก มีเกเล เซกอนโด มารีอา ปุชชีนี (อังกฤษ: Giacomo Puccini 22 ธันวาคม พ.ศ. 2401 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467) เป็นคีตกวีชาวอิตาเลียน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

4.10 ประเทศเมียนมาร ์

กรมสวัสดิการและค ุ้มครองแรงงาน สํานักวิจัยเศรษฐก ิจและประเม ินผล หน้าที่ 4-164 บริษัท เอ็กเซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเม้นท์จํากัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง …

บทเรียน. เรื่อง. ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้. 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ เป็นดินแดนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางซีก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรตีนจากพืช แหล่งอาหารทางเลือกกับประโยชน์ด้านสุขภาพ

โปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) เริ่มเป็นที่นิยมในการรับประทานกันมากขึ้น เพราะเทรนด์รักสุขภาพและการดูแลตนเองกำลังมาแรง เดิมที ผู้คนเน้นการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Guard Cell : เซลล์คุม (รูปเมล็ดถั่ว)

สำหรับการควบคุมการแลกเปลี่ยนแก๊สและการระเหยของน้ำเรียกว่า Guard cell หรือเซลล์คุมพบได้ที่ผิวใบ มีรูเปิด ลักษณะเหมือนอ้าปาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี

ภายใต้การคุมทีมของมันชินี สโมสรก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของอังกฤษ พวกเขาเข้าชิงชนะเลิศเอฟเอคัพใน ค.ศ. 2011 เป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

ยีนส์บางส่วนที่ได้รับมาจากไวรัสและชิ้นส่วนพันธุกรรมเคลื่อนที่ หรือ MGE นั้นได้รับการระบุว่ามีบทบาทสำคัญในการแปรสภาพของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงาน 5 บท E-book

สามารถนำพืชทีม่ ีอยูใ่ นท้องถ่นิ มาใชป้ ระโยชน์ วธิ กี ารศึกษาค้นคว้ามดี ังนี้ ผ้จู ัดทำได้ศึกษาคน้ คว้าจาก ... เซลลโู ซลและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม