โฮมเพจ   /  การเปลี่ยนหลักสูตร

การเปลี่ยนหลักสูตร

แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร

2. การพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ 8 3. ความเชื่อมโยงตลอดแนวของหลักสูตร 11 4. ระบบการรางหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ 14 5.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน…

หลักสูตร ... DTR101 กำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Improving Digital Experiences in Government) DTR102 สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ …

ก.ย. 13 2021. หลักสูตร. 16.17k. สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO Climate Action Academy : CAA. ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอเมริกัน The American Curriculum …

หลักสูตรอเมริกัน หรือ American Curriculum นั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน แต่ละรัฐในอเมริกา และในแต่ละประเทศที่โรงเรียนนานาชาติตั้งอยู่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหาแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร

ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร คือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอันเกิดจาก การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันสร้างหลักสูตร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 | UNICEF Thailand

กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ควรได้รับการปฏิรูปไปพร้อมกับการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาและวิธีการเรียนการสอน เนื่องจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

21st-Century Skill : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ในเมื่อโลกยุคใหม่หมุนไปเร็วขนาดนี้ โรงเรียนควรจะต้องเปลี่ยนนโยบายและหลักสูตรให้ทันเช่นกัน เช่น การเปิดกว้างต่อชุด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับหลักสูตรสถานศึกษา …

รวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2563. 1. คำสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 ยกเลิก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษา

จากหลักสูตร ... กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา โดย ... ารศึษาที่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้อง ับ ารเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม

อยากฝึกอบรม EMR EMT ต้องทำอย่างไร

พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน. 1. เมื่อต้องการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมใกล้บ้านให้เรา เข้าเวปไซต์การศึกษาและฝึกอบรมผู้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active …

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยังคงเน้นเป้าหมายในการพัฒนา 4 H ( Head ... การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 …

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพ คนไทยสู่สากล" เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร Changing for Growth

Customize Workshop ออกแบบพิเศษ เฉพาะหลักสูตร. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อ Mindset และ แรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะในโรงเรียนไทย …

วิชาใจเปลี่ยนคุณครูหมดไฟให้กลายเป็นครูผู้เปลี่ยนแปลงการศึกษาในห้องเรียน นอกจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ที่เรียนไป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร Leadership Skill สร้างผู้นำที่เก่งงาน เก่งคน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Leadership Skill. เสริมสร้างภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจและความไว้วางใจให้กับทีมได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครูเตรียมพร้อมอย่างไร..เมื่อการศึกษาไทยก้าวสู่ฐานสมรรถนะ

วิชาใจเปลี่ยนคุณครูหมดไฟให้กลายเป็นครูผู้เปลี่ยนแปลงการศึกษาในห้องเรียน นอกจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ที่เรียนไป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น

หลักสูตร ... DTR101 กำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Improving Digital Experiences in Government) DTR102 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

SDG Updates

นอกจากการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงด้วยความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกในวิธีต่าง ๆ หลายงานวิจัยได้นำเสนอ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร

การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มหรือยกเลิกรายวิชาเลือก การปรับค าอธิบายรายวิชา การเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต/ ... ประจ าหลักสูตรหรือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วงชั้นที่1 ช่วงชั้นที่2

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วงชั้นที่1 มี 7 สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสาระการเรียนรู้ดังนี้. 1. สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Kick-Off หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำร่อง 265 โรงเรียน …

(11 ตุลาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ "นำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 6 การบริหารจัดการหลักสูตร

คำนึงถึงปัจจัยที่จะช่วยในการนำหลักสูตรไปใช้. 5. ครูเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการ และโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือประกอบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 6 ขั้นดังกล่าว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้. 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษาไทยในอนาคต

1. การศึกษาไทยยุคใหม่ เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ, เป็นการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการ เชื่อมโยงกับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาเหตุของการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช …

สาเหตุของการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) …

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ

พัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ (C-02) หลักสูตรนี้จึงมีหัวข้ออบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาไปยังจุดเริ่มต้น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

21st-Century Skill : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

โรงเรียนและหลักสูตร ในเมื่อโลกยุคใหม่หมุนไปเร็วขนาดนี้ โรงเรียนควร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา

ข้อ 2 อัตราค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา. 2.1 กรณีตามข้อ 1.2 ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท. 2.2 กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 1.2 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ…

หน้าแรก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติม